Kwaliteit

kwaliteit

Holland Kinderopvang vindt kwaliteit binnen de kinderopvang belangrijk. Wij zorgen voor uitdagende opvang, maar tevens voor goede en veilige opvang. Dit doen wij door in gesprek te blijven met kinderen, ouders en medewerkers. Voor ons personeel organiseren wij jaarlijks teambijeenkomsten op het gebied van pedagogiek. Daarnaast beschouwen wij ons pedagogisch beleid als een levend document. Hiermee bedoelen wij dat we continu kijken naar de inhoud van ons beleid en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang en binnen onze organisatie.

Holland Kinderopvang controleert jaarlijks de veiligheid en gezondheid binnen elke locatie met de risicomonitor van veiligheid.nl. Deze methode inventariseert de risico’s en koppelt daaraan concrete acties. Het zorgt ervoor dat de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid worden ingeschat en vervolgens geminimaliseerd of uitgesloten. Om de kwaliteit van de kinderopvang te toetsen voert de GGD inspecties uit in opdracht van de gemeente Delft. Onze locaties worden jaarlijks door de GGD geïnspecteerd waarbij de RIE’s en het veiligheids- en het gezondheidsbeleid in de praktijk worden gecontroleerd.

Holland Kinderopvang houdt zich aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen zoals omschreven in de Wet Kinderopvang, het Besluit kwaliteit kinderopvang en de Regeling kwaliteit kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang. De GGD voert daarom in opdracht van de gemeente regelmatig onaangekondigde inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in het Landelijk register opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau/ gastouder waarvan zij gebruik in dit landelijk register is geregistreerd. De GGD toetst de praktijk met behulp van het ‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen’. Het inspectieonderzoek bestaat uit controle van papieren documenten, maar de pedagogische praktijk is net zo belangrijk.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de manier waarop de GGD de eisen toetst bij de inspectie, kunt u het veldinstrument hier inzien.

klachten

Holland Kinderopvang biedt met veel plezier goede en veilige kinderopvang aan. Toch kan het soms voorkomen dat u ergens niet mee eens bent. Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de betrokken persoon binnen onze organisatie om uw klacht te bespreken. Op deze manier willen wij problemen graag gezamenlijk oplossen, vooral om onze dienstverlening te verbeteren.

Mocht uw klacht niet direct opgelost kunnen worden en u wilt een formele klacht indienen, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk te doen bij de groepsleiding, Operationeel leidinggevende of directie. Om uw klacht op een goede manier te behandelen maken wij gebruik van een interne klachtenprocedure.

Het reglement van de interne klachtenprocedure treft u hier aan.

Het klachten jaarverslag vind u hier:
Klachten jaarverslag 2021

Holland Kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie voor een officiële procedure klachtenbehandeling, voor het geval Holland Kinderopvang en de betreffende ouder(s) niet in gezamenlijk overleg een probleem kunnen oplossen. Bij deze instantie is HKO ook aangesloten voor een officiële klachtenregeling voor oudercommissies.

De omgang met klachten van ouders staat onder inspectie van de GGD als toezichthouder van de gemeente, conform de Wet Kinderopvang.

privacy

Uiteraard gaan wij erg zorgvuldig om met uw gegevens, deze van uw kind(eren) en van onze medewerkers. Holland Kinderopvang houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze Privacy Policy kunt u lezen hoe wij om gaan met de privacy van alle gegevens.

INSPECTIERAPPORTEN

Holland Kinderopvang voert jaarlijkse een verplichte  risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit (deze is in te zien op de locaties van Holland Kinderopvang) en heeft haar pedagogische beleid vastgelegd in pedagogische beleidsplannen die eveneens zijn in te zien op locatie. Holland Kinderopvang is verplicht de openbare inspectierapporten te publiceren.
U kunt de inspectie rapporten van Holland Kinderopvang per locatie hier inzien en eventueel downloaden.

Oudercommissie

Wij willen graag op de hoogte blijven van wat ouders vinden van het reilen en zeilen van de organisatie om goed in te kunnen spelen op wat u wenst.

Binnen HKo heeft iedere vorm van opvang een eigen oudercommissie. Hierin zitten minimaal 3 en maximaal 5 ouders: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris eventueel aangevuld met ‘algemene leden’.

Deze oudercommissie heeft een adviserende functie en heeft de volgende doelstellingen:

  1. De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen.
  2. De ouders te vertegenwoordigen.
  3. De communicatie te bevorderen tussen de organisatie en de ouders.
  4. Het mogelijk maken dat er bijzondere activiteiten plaatsvinden.
  5. Invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie om de verantwoordelijkheid van de ouders aangaande de opvoeding van de eigen kinderen, te realiseren. Dit binnen de gestelde randvoorwaarden van het Reglement Oudercommissie.

Minimaal één keer per jaar zijn er oudercommissieavonden. De communicatie tussen de oudercommissie met HKo vindt tussen de 6 en 8 weken plaats met de leidinggevende van de locatie en/of directie.

Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in het Oudercommissie Reglement. Iedere vorm van opvang heeft zijn eigen Oudercommissie en dus zijn eigen Reglement.
Het Reglement van De Appelboom vindt u hier.
Het Reglement van De BSO’s vindt u hier.